PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA: U naselju Voltino i Sopot nisu uočene nepravilnosti! Donosimo važne informacije!

Photo: Borna Filic/PIXSELL/Ilustracija

Slijedom sve većih prigovora na kvalitetu zraka u gradu Zagrebu, kao i nedavnog prigovora stanovnika na neugodne mirise u naseljima Voltino i Sopot, portal Zagreb.info obratio se za pojašnjenje gradskom Uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Pročelnik ureda dr. sc. Dinko Bilić pojasnio je kako se neugodan miris u naselju Voltino nije širio uslijed spaljivanja smeća u Klanječkoj ulici, te je obavijestio da je nadležni službenik Sektora za komunalno i prometno redarstvo ovog Ureda izvršio nadzor, prilikom čega nije uočio spaljivanje otpada kao ni nepravilnosti iz nadležnosti spomenutog Sektora te nepravilnosti koje bi ukazivale na mogući izvor neugodnog mirisa, koji se u trenutku očevida nije osjetio.

Međutim, ukoliko se isto ponovi, pročelnik upućuje poštovane sugrađane da navedenu problematiku prijave nadležnom Državnom inspektoratu, odnosno Inspekciji zaštite okoliša s obzirom na to da spomenuto tijelo postupa sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Nadalje, vezano za problematiku neugodnog mirisa na području četvrti Sopot, ured obavještava da je nadležni službenik Sektora za komunalno i prometno redarstvo 27. studenoga 2020. godine izvršio nadzor u granicama naselja MO Sopot (Avenija Dubrovnik – Savezne Republike Njemačke – Islandska – Avenija Većeslava Holjevca) kako bi se ispitalo onečišćenja zraka. Izvršenim nadzorom nisu utvrđene nepravilnosti iz nadležnosti Sektora za komunalno i prometno redarstvo ovog Ureda, a koje bi ukazivale na mogući izvor neugodnog mirisa u naselju MO Sopot.


Zaključno, napominje da će službenici Sektora za komunalno i prometno redarstvo ovog Ureda provoditi pojačan nadzor predmetnih lokacija te postupati sukladno svojim ovlastima.

Vezano uz nejasnoće oko kvalitete zraka, kao i pojedine oznake koje građani sami iščitavaju, pojašnjenje smo potražili kod  Marka Marić, dipl.ing.el., Voditelja Laboratorija za zrak, buku i ostale mikroklimatske uvjete Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Što je to oznaka PM?

PM (Particulate matter) su lebdeće čestice koje se nalaze u zraku kao mješavina čvrstih čestica koje vežu na sebe različite tvari i čestica vode. Ove čestice su tzv. „univerzalni“ nositelji različitih bioloških i kemijskih tvari. Veličina lebdećih čestica može varirati od čestica manjih od 1µm (PM1) do čestica manjih od 10 µm (PM10).

Lebdeće čestice promjera manjeg od 2,5 µm (PM1 i PM2,5) imaju najveći negativan utjecaj na organizam jer prodiru duboko u dišni sustav, dok se lebdeće čestice promjera manjeg od 10 µm (PM10) zadržavaju u području gornjeg dišnog sustava (nosa).

Tijekom zimskih mjeseci uobičajena je pojava smanjene kvalitete zraka zbog povišenja koncentracija lebdećih čestica u zraku. Onečišćenje zraka u ovom zimskom periodu u najvećoj je mjeri posljedica sagorijevanja ogrjeva iz kućnih ložišta, cestovnog prometa te meteoroloških uvjeta uslijed nemogućnosti prirodnog provjetravanja, kao što su pojava magle i izostanak vjetra.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) u prilogu 1., u Tablici A za onečišćujuću tvar – lebdeće čestice promjera manjeg od 10µm (PM10) propisane su dnevna (50 µg/m3) i godišnja (40 µg/m3) granična vrijednost. Dopušteno je 35 dana godišnje prekoračenje dnevne granične vrijednosti, a da bi kvaliteta zraka na području praćenja, s obzirom na PM10, i dalje bila 1. kategorije što označava čisti ili neznatno onečišćen zrak. U slučaju prekoračenja dnevne granične vrijednosti više od 35 dana u godini, zrak se s obzirom na PM10, ocjenjuje kao zrak 2. kategorije – onečišćen zrak.

Na ovoj poveznici uz razinu indeksa dane su i zdravstvene poruke za opću populaciju i za osjetljive skupine građana poput odraslih i djece s  bolestima dišnog i srčano-krvožilnog sustava.

Kako se vrši praćenje kvalitete zraka?

Praćenje kvalitete zraka vrši se automatskim postajama za praćenje kvalitete zraka u kojima se nalaze automatski analizatori koji kontinuirano mjere koncentracije onečišćujućih tvari u zraku.

Tko prati kvalitetu zraka u Gradu Zagrebu?

Institut za medicinska istraživanja (IMI) i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) provode praćenje kvalitete zraka u gradu Zagrebu.

Obratili smo se i Državnom hidrometeorološkom zavodu, a situaciju s praćenjem kvalitete zraka pojasnila je načelnica Sektora za kvalitetu zraka, Jadranka Škevin-Sović.

Pet je ključnih onečišćujućih tvari: lebdeće čestice (PM10 i PM2,5), ozon (O3), dušikov dioksid (NO2) i sumpor dioksid (SO2).

Granične vrijednosti  su razine onečišćenosti koje treba postići u zadanom periodu ispod kojih, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je rizik najmanji mogući od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje ili okoliš u cjelini, i jednom postignute, ne smiju se prekoračiti.

Gdje i u koje doba se objavljuju podaci o kvaliteti zraka u gradu Zagrebu i u koje doba dana je onečišćenje zraka najveće?

Za doba dana kad je onečišćenje zraka u Zagrebu najveće, ne postoji jednoznačan odgovor. To, osim o vrsti onečišćujuće tvari ovisi,  između ostalog,   i o dobu godine i o meteorološkim uvjetima  i o dijelu grada (samo za primjer, koncentracija lebdećih čestica je najviša zimi tijekom večeri, noći i jutra, a ozon je najviši ljeti, sredinom dana na rubovima grada).

Komentari